ཁྲེང་ཏུའུ་ཝུན་ཅང་སའེ་ལིན་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ལམ་ཐིག

24Hབདེ་ཐང་འདྲི་རྩད་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་:028-81026330

སྨན་ཁང་ས་གནས། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་འདུ་གྲོང་ཁྱེར་དབོན་ཅང་ཁུལ་ནན་ཧྥུ་ལམ་ནུབ་རྒྱུད་སྒོ་རྟགས་༡༠༩སྟེ། ནན་ཧྥུ་ཧྲིང་ཡན་སར་ཡོད།